Integritet

Integritetspolicy

Introduktion

Med följande dataskyddsförklaring vill vi informera dig om vilka typer av personuppgifter (nedan även kallade ”uppgifter”) som vi behandlar, i vilket syfte och i vilken omfattning. Dataskyddsdeklarationen gäller för all behandling av personuppgifter som utförs av oss, både i samband med tillhandahållandet av våra tjänster och i synnerhet på våra webbplatser, i mobilapplikationer och inom externa online-presentationer, t.ex. våra profiler i sociala medier (nedan gemensamt kallade ”online-erbjudande”).

De termer som används är inte könsspecifika.

Status: 15 februari 2022

Översikt över innehållet

 • Introduktion
 • Ansvarig person
 • Översikt över bearbetningsverksamheten
 • Relevant rättslig grund
 • Säkerhetsåtgärder
 • Överföring av personuppgifter
 • Behandling av uppgifter i tredjeländer
 • Radering av uppgifter
 • Användning av cookies
 • Tillhandahållande av online-erbjudandet och webbhotell
 • Bloggar och publikationer
 • Hantering av kontakter och förfrågningar
 • Webbanalys, övervakning och optimering
 • Marknadsföring på nätet
 • Affiliateprogram och affiliatelänkar
 • Närvaro i sociala nätverk (sociala medier)
 • Plugins och inbäddade funktioner och innehåll
 • Ändring och uppdatering av dataskyddsdeklarationen
 • De registrerades rättigheter
 • Definitioner

Ansvarig

U&M Online Marketing GbR

Burgerstr. 50

90478 Nürnberg

E-postadress:

hello@easy2explain.com

Översikt över bearbetningen

I följande översikt sammanfattas de typer av uppgifter som behandlas och ändamålen med behandlingen av dem och hänvisar till de registrerade.

Typer av uppgifter som behandlas

 • Uppgifter om inventering.
 • Kontaktuppgifter.
 • Uppgifter om innehåll.
 • Uppgifter om kontraktet.
 • Användningsuppgifter.
 • Metadata/kommunikationsdata.

Kategorier av registrerade personer

 • Kommunikationspartner.
 • Användare.

Ändamål med behandlingen

 • Tillhandahållande av avtalstjänster och kundservice.
 • Kontaktförfrågningar och kommunikation.
 • Säkerhetsåtgärder.
 • Mätning av räckvidd.
 • Spårning av affilierade företag.
 • Hantera och svara på förfrågningar.
 • Återkoppling.
 • Marknadsföring.
 • Profiler med användarrelaterad information.
 • Tillhandahållande av vår onlinetjänst och användarupplevelse.

Relevant rättslig grund

Nedan hittar du en översikt över de rättsliga grunderna i GDPR som ligger till grund för vår behandling av personuppgifter. Observera att utöver bestämmelserna i GDPR kan nationella dataskyddsbestämmelser gälla i ditt eller vårt hemland. Om mer specifika rättsliga grunder är relevanta i enskilda fall kommer vi att informera dig om dessa i dataskyddsförklaringen.

 • Samtycke (artikel 6.1 p. 1 lit. a. DSGVO) – Den registrerade har gett sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne för ett eller flera specifika ändamål.
 • Fullgörande av ett avtal och förfrågningar före avtalstillfället (artikel 6.1 p. 1 lit. b. DSGVO) – Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att genomföra åtgärder före avtalstillfället som vidtagits på den registrerades begäran.
 • Rättslig förpliktelse (artikel 6.1 p. 1 lit. c. DSGVO) – Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som den personuppgiftsansvarige är skyldig att uppfylla.
 • Legitima intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO) – Behandlingen är nödvändig för att skydda den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts legitima intressen, såvida inte dessa intressen åsidosätts av den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter.

Utöver dataskyddsbestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen gäller nationella bestämmelser om dataskydd i Tyskland. Dessa omfattar särskilt lagen om skydd mot missbruk av personuppgifter vid databehandling (Federal Data Protection Act – BDSG). BDSG innehåller särskilt särskilda bestämmelser om rätten till information, rätten till radering, rätten till invändningar, behandling av särskilda kategorier av personuppgifter, behandling för andra ändamål och överföring samt automatiserat beslutsfattande i enskilda fall, inklusive profilering. Dessutom regleras databehandling för anställningsförhållanden (§ 26 BDSG), särskilt när det gäller upprättande, genomförande eller avslutande av anställningsförhållanden samt arbetstagarnas samtycke. Dessutom kan dataskyddslagar i de enskilda delstaterna vara tillämpliga.

Säkerhetsåtgärder

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i enlighet med de rättsliga kraven, med beaktande av den senaste tekniken, genomförandekostnaderna och behandlingens art, omfattning, omständigheter och ändamål samt de olika sannolikheterna för förekomst och omfattningen av hotet mot fysiska personers rättigheter och friheter, för att säkerställa en skyddsnivå som är lämplig i förhållande till risken.

Åtgärderna omfattar särskilt att säkerställa uppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet genom att kontrollera fysisk och elektronisk tillgång till uppgifterna samt tillgång till, inmatning av, utlämnande av, försäkran om tillgänglighet och åtskillnad av uppgifterna. Vi har också rutiner för att säkerställa utövandet av de registrerades rättigheter, radering av uppgifter och svar på kompromisser om uppgifter. Dessutom tar vi redan hänsyn till skyddet av personuppgifter när vi utvecklar eller väljer hårdvara, programvara och förfaranden i enlighet med principen om dataskydd, genom teknisk utformning och genom dataskyddsvänliga standardinställningar.

SSL-kryptering (https): För att skydda dina uppgifter som överförs via vårt onlineerbjudande använder vi SSL-kryptering. Du kan känna igen sådana krypterade anslutningar genom prefixet https:// på adressraden i din webbläsare.

Överföring av personuppgifter

Under vår behandling av personuppgifter kan det hända att uppgifterna överförs till andra organ, företag, juridiskt oberoende organisatoriska enheter eller personer eller att de lämnas ut till dem. Mottagarna av dessa uppgifter kan t.ex. vara tjänsteleverantörer som har fått i uppdrag att utföra it-uppgifter eller leverantörer av tjänster och innehåll som är integrerade i en webbplats. I sådana fall följer vi de rättsliga kraven och sluter i synnerhet lämpliga kontrakt eller avtal för att skydda dina uppgifter med mottagarna av dina uppgifter.

Behandling av uppgifter i tredjeländer

Om vi behandlar uppgifter i ett tredjeland (dvs. utanför Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)) eller om behandlingen sker i samband med användning av tjänster från tredje part eller utlämnande eller överföring av uppgifter till andra personer, organ eller företag, sker detta endast i enlighet med de rättsliga kraven.

Om det inte finns ett uttryckligt samtycke eller en avtalsenlig eller lagstadgad överföring, behandlar vi eller låter vi endast behandla uppgifter i tredjeländer med en erkänd dataskyddsnivå, avtalsförpliktelser genom EU-kommissionens så kallade standardskyddsklausuler, i närvaro av certifieringar eller bindande interna dataskyddsbestämmelser (artiklarna 44-49 i DSGVO, EU-kommissionens informationssida: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Radering av uppgifter

De uppgifter som behandlas av oss kommer att raderas i enlighet med de rättsliga kraven så snart som deras samtycken som tillåts för behandlingen återkallas eller andra tillstånd upphör att gälla (t.ex. om syftet med behandlingen av dessa uppgifter har upphört eller om de inte är nödvändiga för ändamålet).

Om uppgifterna inte raderas på grund av att de behövs för andra och lagligt tillåtna ändamål, begränsas behandlingen av dem till dessa ändamål. Det vill säga att uppgifterna blockeras och inte behandlas för andra ändamål. Detta gäller t.ex. uppgifter som måste bevaras av handels- eller skattelagstiftningsskäl eller vars lagring är nödvändig för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter.

Våra meddelanden om dataskydd kan också innehålla ytterligare information om lagring och radering av uppgifter som har prioritet för respektive behandling.

Användning av cookies

Cookies är små textfiler eller andra lagringsenheter som lagrar information på slutenheter och läser information från slutenheterna. Till exempel för att spara inloggningsstatusen i ett användarkonto, innehållet i en varukorg i en e-butik, det innehåll som anropas eller de funktioner som används i ett onlineerbjudande. Cookies kan dessutom användas för olika ändamål, t.ex. för att förbättra funktionalitet, säkerhet och komfort i onlineerbjudanden samt för att skapa analyser av besökarflöden.

Anteckningar om samtycke: Vi använder cookies i enlighet med rättsliga krav. Vi inhämtar därför förhandsgodkännande från användarna, utom i de fall då detta inte krävs enligt lag. I synnerhet krävs inget samtycke om lagring och läsning av information, inklusive cookies, är absolut nödvändigt för att tillhandahålla en telemediatjänst (dvs. vårt onlineerbjudande) som användaren uttryckligen har begärt. Det återkallbara samtycket meddelas tydligt till användarna och innehåller information om användningen av respektive cookie.

Anmärkningar om rättsliga grunder enligt dataskyddslagstiftningen : Den rättsliga grund enligt dataskyddslagstiftningen på vilken vi behandlar användarnas personuppgifter med hjälp av cookies beror på om vi ber användarna om samtycke eller inte. Om användarna ger sitt samtycke är den rättsliga grunden för behandling av deras uppgifter deras uttalade samtycke. I annat fall behandlas de uppgifter som behandlas med hjälp av cookies på grundval av våra legitima intressen (t.ex. i samband med affärsverksamheten för vårt onlineerbjudande och förbättring av dess användbarhet) eller, om detta sker i samband med fullgörandet av våra avtalsförpliktelser, om användningen av cookies är nödvändig för att uppfylla våra avtalsförpliktelser. De syften för vilka cookies behandlas av oss förklaras i denna integritetspolicy eller som en del av våra samtyckes- och behandlingsförfaranden.

Lagringstid: När det gäller lagringstiden skiljer man mellan följande typer av cookies:

 • Tillfälliga cookies (även: sessionscookies): Tillfälliga cookies raderas senast när användaren har lämnat ett onlineerbjudande och stängt sin slutenhet (t.ex. webbläsare eller mobilapplikation).
 • Permanenta cookies: Permanenta cookies lagras även efter att slutenheten stängts. Till exempel kan inloggningsstatusen sparas eller föredraget innehåll kan visas direkt när användaren besöker en webbplats igen. På samma sätt kan användaruppgifter som samlas in med hjälp av cookies användas för att mäta räckvidden. Om vi inte ger användarna uttrycklig information om typen och lagringstiden för cookies (t.ex. när vi inhämtar samtycke) bör användarna anta att cookies är permanenta och att de kan lagras i upp till två år.

Allmän information om återkallelse och invändning (opt-out): Användarna kan när som helst återkalla det samtycke de har gett och även invända mot behandlingen i enlighet med de rättsliga kraven i artikel 21 i DSGVO (ytterligare information om invändning ges i samband med denna dataskyddsförklaring). Användarna kan också förklara att de motsätter sig detta genom att använda inställningarna i sin webbläsare.

Ytterligare information om behandlingsprocesser, förfaranden och tjänster:

 • Behandling av cookieuppgifter på grundval av samtycke: Vi använder ett förfarande för hantering av samtycke till cookies enligt vilket användarnas samtycke till användningen av cookies eller till den behandling och de leverantörer som nämns i förfarandet för hantering av samtycke till cookies kan erhållas, hanteras och återkallas av användarna. Samtyckesförklaringen sparas för att inte behöva upprepa begäran och för att kunna bevisa samtycket i enlighet med den rättsliga skyldigheten. Lagringen kan ske på serversidan och/eller i en cookie (så kallad opt-in-cookie eller med hjälp av jämförbar teknik) för att kunna tilldela samtycket till en användare eller dennes enhet. Med förbehåll för individuell information om leverantörerna av cookiehanteringstjänster gäller följande information: Lagringen av samtycke kan vara upp till två år. En pseudonym användaridentifierare skapas och lagras tillsammans med tidpunkten för samtycket, information om omfattningen av samtycket (t.ex. vilka kategorier av cookies och/eller tjänsteleverantörer) och den webbläsare, det system och den slutenhet som används.

Vår webbplats använder tekniken för samtycke till cookies ”Complianz GDPR/CCPA Cookie Consent för att få ditt samtycke till lagring av vissa cookies i din webbläsare och för att dokumentera detta på ett sätt som är förenligt med dataskyddet. Leverantören av denna teknik är Complianz B.V., Atoomweg 6b, 9743 AK Groningen, Nederländerna (nedan kallad Complianz).

När du går in på vår webbplats lagras en Complianz-cookie i din webbläsare, där de samtycken du har gett eller återkallat lagras.

De insamlade uppgifterna lagras tills du ber oss att radera dem eller raderar Complianz-cookien själv, eller tills syftet med att lagra uppgifterna inte längre är tillämpligt. Obligatoriska lagringstider påverkas inte. Mer information om Complianz databehandling finns på https://complianz.io/privacy-statement.

Complianz-tekniken för samtycke till cookies används för att få det lagstadgade samtycket till användningen av cookies. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 p. 1 lit. c i DSGVO.

[cmplz-document type=”cookie-statement” region=”eu”]

Tillhandahållande av online-erbjudandet och webbhotell

För att kunna tillhandahålla vårt onlineerbjudande på ett säkert och effektivt sätt använder vi oss av tjänster från en eller flera webbhotell från vars servrar (eller servrar som förvaltas av dem) onlineerbjudandet kan nås. För dessa ändamål kan vi använda infrastruktur- och plattformstjänster, datorkapacitet, lagringsutrymme och databastjänster samt säkerhetstjänster och tekniska underhållstjänster.

De uppgifter som behandlas i samband med tillhandahållandet av webbtjänsten kan omfatta all information om användarna av vår onlinetjänst som genereras i samband med användningen och kommunikationen. Detta inkluderar regelbundet IP-adressen, som är nödvändig för att kunna leverera innehållet i onlineerbjudanden till webbläsare och alla poster som görs i vårt onlineerbjudande eller från webbplatser.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Innehållsdata (t.ex. uppgifter i onlineformulär), användningsdata (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).
 • Uppgiftslämnare: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
 • Ändamål med behandlingen: tillhandahållande av vårt onlineutbud och användarvänlighet, tillhandahållande av avtalstjänster och kundservice.
 • Rättslig grund: Legitima intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Ytterligare information om behandlingsprocesser, förfaranden och tjänster:

 • Insamling av åtkomstuppgifter och loggfiler: Vi själva (eller vår webbhotellleverantör) samlar in uppgifter om varje åtkomst till servern (så kallade serverloggfiler). Serverns loggfiler kan innehålla adressen och namnet på de webbsidor och filer som nås, datum och tid för åtkomsten, volymen av överförda data, meddelande om lyckad åtkomst, typ och version av webbläsare, användarens operativsystem, referens-URL (den tidigare besökta sidan) och, som regel, IP-adresser och den begärande leverantören. Serverloggfilerna kan å ena sidan användas i säkerhetssyfte, t.ex. för att undvika överbelastning av servrarna (särskilt i händelse av missbruk, så kallade DDoS-attacker) och å andra sidan för att säkerställa användningen av servrarna och deras stabilitet; radering av uppgifter: Loggfilinformation lagras i högst 30 dagar och raderas sedan eller anonymiseras. Uppgifter som måste bevaras för att kunna bevisas får inte raderas förrän händelsen är slutgiltigt klarlagd.
 • WordPress.com: Hostingplattform för bloggar/webbplatser; Tjänsteleverantör: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; Webbplats: https://wordpress.com; Integritetspolicy:https: //automattic.com/de/privacy/; Avtal om orderhantering: ingått med leverantören: https: //wordpress.com/support/data-processing-agreements/.
 • ALL-INKL: Tjänster inom tillhandahållande av infrastruktur för informationsteknik och relaterade tjänster (t.ex. lagringsutrymme och/eller datorkapacitet); tjänsteleverantör: ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich, Ägare: René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf, Tyskland; Webbplats: https://all-inkl.com/; Integritetspolicy:https: //all-inkl.com/datenschutzinformationen/; Avtal om orderhantering: ingått med leverantör .

Bloggar och publikationer

Vi använder bloggar eller jämförbara medel för kommunikation och publicering online (nedan kallat publiceringsmedium). Uppgifter om läsare behandlas för publikationsmediets ändamål endast i den utsträckning som krävs för presentationen och kommunikationen mellan författare och läsare eller av säkerhetsskäl. I övrigt hänvisar vi till informationen om behandlingen av besökare på vårt publikationsmedium inom ramen för detta meddelande om dataskydd.

 • Typer av uppgifter som behandlas: inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), innehållsuppgifter (t.ex. uppgifter i onlineformulär), användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. information om enheter, IP-adresser).
 • Uppgiftslämnare: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
 • Ändamål med behandlingen: tillhandahållande av avtalstjänster och kundservice, feedback (t.ex. insamling av feedback via ett onlineformulär), säkerhetsåtgärder, tillhandahållande av vårt onlineutbud och användarvänlighet, administration och svar på förfrågningar.
 • Rättslig grund: Avtalsuppfyllelse och förfrågningar före avtalstillfället (artikel 6.1 p. 1 lit. b. DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Ytterligare anmärkningar om behandling, förfaranden och tjänster:

 • Kommentarer och bidrag: När användare lämnar kommentarer eller andra bidrag kan deras IP-adresser lagras på grundval av våra legitima intressen. Detta görs för vår säkerhet om någon lämnar olagligt innehåll i kommentarer och inlägg (förolämpningar, otillåten politisk propaganda osv.). I detta fall kan vi själva bli åtalade för kommentaren eller inlägget och är därför intresserade av författarens identitet. Dessutom förbehåller vi oss rätten att på grundval av våra legitima intressen behandla användarnas uppgifter för att upptäcka skräppost. På samma rättsliga grund förbehåller vi oss rätten att lagra användarnas IP-adresser så länge undersökningarna pågår och att använda cookies för att undvika flerfaldig röstning. De personuppgifter som lämnas i samband med kommentarer och bidrag, all kontakt- och webbplatsinformation samt innehållsrelaterad information lagras permanent av oss tills användaren motsätter sig detta.
 • Akismet antispamkontroll: Akismet antispamkontroll – Vi använder tjänsten Akismet på grundval av våra legitima intressen. Med hjälp av Akismet kan kommentarer från riktiga personer skiljas från spamkommentarer. För detta ändamål skickas alla kommentarer till en server i USA, där de analyseras och lagras i fyra dagar för att kunna jämföras. Om en kommentar har klassificerats som skräppost lagras uppgifterna efter denna tid. Denna information omfattar det namn som skrivs in, e-postadressen, IP-adressen, kommentarens innehåll, hänvisaren, information om vilken webbläsare som används samt datasystem och tidpunkt för inlägget. Användarna är välkomna att använda pseudonymer eller att avstå från att ange sitt namn eller sin e-postadress. De kan helt förhindra överföringen av uppgifter genom att inte använda vårt kommentarsystem. Det vore synd, men tyvärr ser vi inga alternativ som fungerar lika effektivt; Tjänsteleverantör: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; webbplats: https://automattic.com; sekretesspolicy:https: //automattic.com/privacy.
 • Profilbilder från Gravatar: Profilbilder – Vi använder tjänsten Gravatar i vårt onlineutbud och särskilt på bloggen. Gravatar är en tjänst där användare kan registrera och lagra profilbilder och sina e-postadresser. Om användarna lämnar inlägg eller kommentarer på andra webbplatser (särskilt bloggar) med respektive e-postadress kan deras profilbilder visas bredvid inläggen eller kommentarerna. För detta ändamål överförs den e-postadress som användaren anger till Gravatar i krypterad form för att kontrollera om det finns en profil lagrad för den. Detta är det enda syftet med överföringen av e-postadressen. Den används inte för andra ändamål utan raderas efteråt. Användningen av Gravatar grundar sig på våra legitima intressen, eftersom vi använder Gravatar för att ge författare av inlägg och kommentarer möjlighet att anpassa sina inlägg med en profilbild. Genom att visa bilderna får Gravatar användarnas IP-adress, eftersom detta är nödvändigt för kommunikationen mellan en webbläsare och en onlinetjänst. Om användarna inte vill att en användarbild som är kopplad till deras Gravatar-e-postadress ska visas i kommentarerna bör de använda en e-postadress som inte är registrerad hos Gravatar för att kommentera. Vi påpekar också att det också är möjligt att använda en anonym e-postadress eller ingen e-postadress alls om användarna inte vill att deras e-postadress ska skickas till Gravatar. Användarna kan förhindra överföringen av uppgifter helt och hållet genom att inte använda vårt kommentarsystem eller vår tjänsteleverantör: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; webbplats: https://automattic.com; sekretesspolicy:https: //automattic.com/privacy.
 • UpdraftPlus : Programvara för säkerhetskopiering och lagring av säkerhetskopior; tjänsteleverantör: Simba Hosting Ltd, 11, Barringer Way, St Neots, Cambs., PE19 1LW, UK; webbplats: https://updraftplus.com/; sekretesspolicy:https: //updraftplus.com/data-protection-and-privacy-centre/.
 • Wordfence: brandvägg och funktioner för säkerhet och upptäckt av fel; tjänsteleverantör: Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA; webbplats: https://www.wordfence.com; sekretesspolicy:https: //www.wordfence.com/privacy-policy/; standardavtalsklausuler (för att säkerställa dataskyddsnivån vid behandling i tredje land): https://www.wordfence.com/standard-contractual-clauses/.

Hantering av kontakter och förfrågningar

När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär, e-post, telefon eller sociala medier) och i samband med befintliga användar- och affärsrelationer behandlas de frågande personernas uppgifter i den mån det är nödvändigt för att besvara kontaktförfrågningarna och eventuella begärda åtgärder.

Svaret på kontaktförfrågningar samt hanteringen av kontakt- och förfrågningsuppgifter i samband med avtalsförhållanden eller förhållanden före avtalstillfället utförs för att uppfylla våra avtalsförpliktelser eller för att svara på (för)avtalsförfrågningar och dessutom på grundval av legitima intressen i att svara på förfrågningar och upprätthålla användar- eller affärsrelationer.

 • Typer av uppgifter som behandlas: inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), innehållsuppgifter (t.ex. uppgifter i onlineformulär).
 • Uppgiftslämnare: Kommunikationspartner.
 • Ändamål med behandlingen: kontaktförfrågningar och kommunikation, tillhandahållande av avtalstjänster och kundservice.
 • Rättslig grund: Avtalsuppfyllelse och förfrågningar före avtalstillfället (artikel 6.1 p. 1 lit. b i DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f i DSGVO), rättslig förpliktelse (artikel 6.1 p. 1 lit. c i DSGVO).

Ytterligare information om behandling, förfaranden och tjänster:

 • Kontaktformulär: Om användare kontaktar oss via vårt kontaktformulär, e-post eller andra kommunikationskanaler behandlar vi de uppgifter som meddelats till oss i detta sammanhang för att behandla den kommunicerade begäran. I detta syfte behandlar vi personuppgifter i samband med affärsförbindelser före och efter avtal, i den mån det är nödvändigt för att uppfylla dem och i övrigt på grundval av våra legitima intressen samt kommunikationspartnernas intressen av att svara på frågor och våra lagstadgade lagringsskyldigheter.

Webbanalys, övervakning och optimering

Webbanalys (även kallad ”räckviddsmätning”) används för att utvärdera flödet av besökare till vårt onlineutbud och kan innehålla beteende, intressen eller demografisk information om besökare, t.ex. ålder eller kön, som pseudonyma värden. Med hjälp av räckviddsanalysen kan vi till exempel se vid vilken tidpunkt vårt onlineerbjudande eller dess funktioner eller innehåll används mest eller inbjuder till återanvändning. På samma sätt kan vi förstå vilka områden som behöver optimeras.

Förutom webbanalys kan vi också använda testförfaranden, t.ex. för att testa och optimera olika versioner av vårt onlineerbjudande eller dess komponenter.

Om inget annat anges nedan kan profiler, dvs. uppgifter som sammanfattas för en användningsprocess, skapas för dessa ändamål och information kan lagras i en webbläsare eller i en terminal och läsas därifrån. Den insamlade informationen omfattar i synnerhet besökta webbplatser och de element som används där samt teknisk information, t.ex. vilken webbläsare som används, vilket datorsystem som används och information om användningstider. Om användarna har samtyckt till att vi eller leverantörerna av de tjänster som vi använder samlar in deras lokaliseringsuppgifter, kan lokaliseringsuppgifter också behandlas.

Användarnas IP-adresser lagras också. Vi använder dock ett IP-maskningsförfarande (dvs. pseudonymisering genom att förkorta IP-adressen) för att skydda användarna. I allmänhet lagras inga tydliga användaruppgifter (t.ex. e-postadresser eller namn) i samband med webbanalys, A/B-testning och optimering, utan pseudonymer. Detta innebär att vi och leverantörerna av den programvara som används inte känner till användarnas faktiska identitet, utan endast den information som lagras i deras profiler för respektive förfaranden.

Anmärkningar om rättslig grund: Om vi ber användarna om deras samtycke till att använda tredjepartsleverantörer är den rättsliga grunden för behandling av uppgifter samtycke. I annat fall behandlas användarnas uppgifter på grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse av effektiva, ekonomiska och mottagarvänliga tjänster). I detta sammanhang vill vi också hänvisa dig till informationen om användningen av cookies i denna integritetspolicy.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Användaruppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. information om enheter, IP-adresser).
 • Uppgiftslämnare: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
 • Behandlingens syfte: mätning av räckvidd (t.ex. åtkomststatistik, identifiering av återkommande besökare), profiler med användarrelaterad information (skapande av användarprofiler).
 • Säkerhetsåtgärder: IP-maskering (pseudonymisering av IP-adressen).
 • Rättslig grund: Samtycke (artikel 6.1 p. 1 lit. a. DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Ytterligare information om behandling, förfaranden och tjänster:Google Analytics : webbanalys, räckviddsmätning och mätning av användarflöden; tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webbplats: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; sekretesspolicy:https: //policies.google.com/privacy; ytterligare information: Typer av behandling och behandlade uppgifter: https://privacy.google.com/businesses/adsservices. Villkor för behandling av uppgifter för Googles reklamprodukter och standardavtalsklausuler för överföring av uppgifter till tredje land: https://business.safety.google/adsprocessorterms.

Marknadsföring på nätet

Vi behandlar personuppgifter för marknadsföring på nätet, vilket i synnerhet kan omfatta marknadsföring av annonsutrymme eller visning av reklam och annat innehåll (kollektivt ”innehåll”) baserat på användarnas potentiella intressen och mätning av dess effektivitet.

För dessa ändamål skapas och lagras så kallade användarprofiler i en fil (så kallad cookie) eller liknande förfaranden, med hjälp av vilka information om användaren som är relevant för presentationen av det ovannämnda innehållet lagras. Denna information kan t.ex. omfatta innehåll som tittats på, besökta webbplatser, använda onlinenätverk, men även kommunikationspartners och teknisk information, t.ex. vilken webbläsare som använts, vilket datorsystem som använts och information om användningstider och använda funktioner. Om användarna har samtyckt till att samla in sina lokaliseringsuppgifter kan dessa också behandlas.

Användarnas IP-adresser lagras också. Vi använder dock tillgängliga IP-maskningsförfaranden (dvs. pseudonymisering genom att förkorta IP-adressen) för att skydda användarna. I allmänhet lagras inga tydliga användaruppgifter (t.ex. e-postadresser eller namn) inom ramen för marknadsföringen online, utan pseudonymer. Detta innebär att vi och leverantörerna av marknadsföringsförfaranden online inte känner till användarnas faktiska identitet, utan endast den information som finns lagrad i deras profiler.

Informationen i profilerna lagras vanligtvis i cookies eller med hjälp av liknande förfaranden. Dessa cookies kan i allmänhet också läsas senare på andra webbplatser som använder samma förfarande för marknadsföring online och analyseras för att visa innehåll samt kompletteras med ytterligare uppgifter och lagras på servern hos leverantören av förfarandet för marknadsföring online.

I undantagsfall kan tydliga uppgifter tilldelas profilerna. Detta gäller till exempel om användarna är medlemmar i ett socialt nätverk vars marknadsföring online vi använder och nätverket kopplar användarnas profiler till de ovannämnda uppgifterna. Vi ber dig notera att användarna kan ingå ytterligare avtal med leverantörerna, t.ex. genom att ge sitt samtycke som en del av registreringsprocessen.

I princip får vi bara tillgång till sammanfattad information om hur framgångsrika våra annonser är. Inom ramen för så kallade konverteringsmätningar kan vi dock kontrollera vilka av våra marknadsföringsåtgärder online som har lett till en så kallad konvertering, det vill säga till exempel till att ett avtal har ingåtts med oss. Konverteringsmätningen används endast för att analysera hur framgångsrika våra marknadsföringsåtgärder är.

Om inget annat anges ber vi dig anta att de cookies som används lagras i två år.

Anmärkningar om rättslig grund: Om vi ber användarna om deras samtycke till att använda tredjepartsleverantörer är den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter samtycke. I annat fall behandlas användarnas uppgifter på grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse av effektiva, ekonomiska och mottagarvänliga tjänster). I detta sammanhang vill vi också hänvisa dig till informationen om användningen av cookies i denna integritetspolicy.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Användaruppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. information om enheter, IP-adresser).
 • Uppgiftslämnare: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
 • Ändamål med behandlingen: marknadsföring, profilering med användarrelaterad information (skapande av användarprofiler).
 • Säkerhetsåtgärder: IP-maskering (pseudonymisering av IP-adressen).
 • Rättslig grund: Samtycke (artikel 6.1 p. 1 lit. a. DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO).
 • Möjlighet till invändning (opt-out): Vi hänvisar till respektive leverantörs dataskyddsmeddelanden och de möjligheter till invändning som leverantörerna har (s.k. opt-out). Om inget uttryckligt undantag har angetts har du möjlighet att stänga av cookies i din webbläsares inställningar. Detta kan dock begränsa funktionerna i vårt onlineerbjudande. Vi rekommenderar därför följande ytterligare alternativ för avstängning, som erbjuds i en sammanfattning för respektive region: a) Europa: https: //www.youronlinechoices.eu. b) Kanada: https: //www.youradchoices.ca/choices. c) USA: https://www.aboutads.info/choices. d) Territoriellt: https://optout.aboutads.info.

Ytterligare information om behandling, förfaranden och tjänster:

 • Google Adsense med personliga annonser: Vi använder tjänsten Google Adsense med personliga annonser, med vars hjälp annonser visas i vårt onlineutbud och vi får ersättning för visning eller annan användning av dem; tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webbplats: https://marketingplatform.google.com; sekretesspolicy:https: //policies.google.com/privacy; ytterligare information: Typer av behandling och behandlade uppgifter: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Villkor för databehandling av Google Advertising Products Data Processing Terms: Information om tjänster Villkor för databehandling mellan registeransvariga och standardavtalsklausuler för överföring av uppgifter till tredje land: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense med icke-personaliserade annonser: Vi använder Google Adsense-tjänsten med icke-personaliserade annonser, med hjälp av vilken annonser visas i vårt onlineutbud och vi får ersättning för visning eller annan användning av dem; tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webbplats: https://marketingplatform.google.com; sekretesspolicy:https: //policies.google.com/privacy; ytterligare information: Typer av behandling och behandlade uppgifter: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Ads Controller-Controller Data Protection Terms och standardavtalsklausuler för överföring av uppgifter till tredjeländer: https://business.safety.google/adscontrollerterms.

Vi inkluderar så kallade affiliatelänkar eller andra referenser (som till exempel kan innehålla sökmasker, widgets eller rabattkoder) till erbjudanden och tjänster från tredjepartsleverantörer (gemensamt kallade ”affiliatelänkar”) i vårt onlineutbud. Om användarna följer affiliate-länkarna eller senare utnyttjar erbjudandena kan vi få en provision eller andra förmåner från dessa tredje parter (tillsammans ”provision”).

För att kunna spåra om användarna har utnyttjat erbjudandena från en affiliatelänk som används av oss är det nödvändigt att respektive tredjepartsleverantör får veta att användarna har följt en affiliatelänk som används i vårt onlineerbjudande. Tilldelningen av affiliatelänkar till respektive affärstransaktioner eller till andra åtgärder (t.ex. köp) tjänar endast syftet att redovisa provisioner och kommer att annulleras så snart det inte längre är nödvändigt för ändamålet.

För den ovan nämnda tilldelningen av affiliatelänkar kan affiliatelänkarna kompletteras med vissa värden som ingår i länken eller lagras på annat håll, t.ex. i en cookie. Värdena kan särskilt omfatta källwebbplatsen (referrer), tiden, en online-identifierare för operatören av den webbplats där affiliatelänken fanns, en online-identifierare för respektive erbjudande, den typ av länk som använts, typen av erbjudande och en online-identifierare för användaren.

Anmärkningar om rättslig grund: Om vi ber användarna om deras samtycke till att använda tredjepartsleverantörer är den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter samtycke. Dessutom kan användningen av dem vara en del av våra (för)avtalsenliga tjänster, förutsatt att användningen av tredjepartsleverantörer har överenskommits inom denna ram. I annat fall behandlas användaruppgifterna på grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse av effektiva, ekonomiska och mottagarvänliga tjänster). I detta sammanhang vill vi också hänvisa dig till informationen om användningen av cookies i denna integritetspolicy.

 • Typer av uppgifter som behandlas: avtalsuppgifter (t.ex. föremål för avtalet, villkor, kundkategori), användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. information om enheter, IP-adresser).
 • Uppgiftslämnare: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
 • Ändamål med behandlingen: Spårning av affiliateföretag.
 • Rättslig grund: samtycke (artikel 6.1 p. 1 lit. a i DSGVO), fullgörande av avtal och förfrågningar före avtalstillfället (artikel 6.1 p. 1 lit. b i DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f i DSGVO).

Ytterligare information om behandlingsprocesser, förfaranden och tjänster:

 • Amazon Affiliate Programme: Affiliate Partner Programme (Amazon och Amazon-logotypen är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller något av dess dotterbolag); Tjänsteleverantör: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à.r.l. och Amazon Media EU S.à.r.l., alla fyra belägna på 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, och Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 München, Tyskland (tillsammans ”Amazon Europe”), moderbolag: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; webbplats: https://www.amazon.de; sekretesspolicy:https: //www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • Digistore24:s affiliateprogram: affiliateprogram för affiliatemarknadsföring; Tjänsteleverantör: Digistore24 GmbH, St.-Godehard-Straße 32, 31139 Hildesheim, Tyskland; Webbplats: https://www.digistore24.com; Integritetspolicy:https: //www.digistore24.com/page/privacy.

Närvaro i sociala nätverk (sociala medier)

Vi upprätthåller online-närvaro i sociala nätverk och behandlar användaruppgifter i detta sammanhang för att kommunicera med användare som är aktiva där eller för att erbjuda information om oss.

Vi vill påpeka att användaruppgifter kan behandlas utanför EU. Detta kan leda till risker för användarna eftersom det till exempel kan göra det svårare att hävda användarnas rättigheter.

Användaruppgifter behandlas dessutom vanligen i sociala nätverk för marknadsundersökningar och reklamändamål. Användarprofiler kan till exempel skapas utifrån användarnas användningsbeteende och intressen. Användarprofilerna kan i sin tur användas till exempel för att placera reklam inom och utanför nätverken som förmodligen motsvarar användarnas intressen. För dessa ändamål lagras vanligtvis cookies på användarnas datorer, där användarnas användningsbeteende och intressen lagras. Dessutom kan uppgifter som är oberoende av de enheter som används av användarna också lagras i användningsprofilerna (särskilt om användarna är medlemmar i respektive plattform och är inloggade på dem).

För en detaljerad presentation av respektive former av behandling och möjligheterna att göra invändningar (opt-out) hänvisar vi till de dataskyddsdeklarationer och den information som tillhandahålls av operatörerna för respektive nätverk.

När det gäller begäran om information och hävdande av den registrerades rättigheter vill vi också påpeka att dessa kan hävdas mest effektivt hos leverantörerna. Endast leverantörerna har tillgång till användarnas uppgifter och kan vidta lämpliga åtgärder och ge information direkt. Om du fortfarande behöver hjälp kan du kontakta oss.

 • Typer av uppgifter som behandlas: kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), innehållsuppgifter (t.ex. uppgifter i onlineformulär), användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. information om enheter, IP-adresser).
 • Uppgiftslämnare: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
 • Ändamål med behandlingen: kontaktförfrågningar och kommunikation, feedback (t.ex. insamling av feedback via ett onlineformulär), marknadsföring.
 • Rättslig grund: Legitima intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Ytterligare information om behandlingsprocesser, förfaranden och tjänster:

 • Instagram: Socialt nätverk; Tjänsteleverantör: Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA; webbplats: https://www.instagram.com; sekretesspolicy:https: //instagram.com/about/legal/privacy.
 • Facebook-sidor: Profiler inom det sociala nätverket Facebook – Vi är gemensamt ansvariga tillsammans med Meta Platforms Ireland Limited för insamling (men inte för vidare behandling) av uppgifter från besökare på vår Facebook-sida (så kallad ”fan page”). Dessa uppgifter omfattar information om vilka typer av innehåll som användarna tittar på eller interagerar med, eller vilka åtgärder de vidtar (se under ”Saker som du och andra gör och tillhandahåller” i Facebooks datapolicy: https://www.facebook.com/policy), samt information om de enheter som användarna använder (t.ex. IP-adresser, operativsystem, webbläsartyp, språkinställningar, cookie-data; se under ”Enhetsinformation” i Facebooks datapolicy: https: //www.facebook.com/policy). Som förklaras i Facebooks datapolicy under ”Hur använder vi den här informationen?” samlar Facebook också in och använder information för att tillhandahålla analystjänster, kallade ”Page Insights”, till sidoperatörer för att ge dem insikter om hur människor interagerar med deras sidor och med det innehåll som är kopplat till dem. Vi har ingått ett särskilt avtal med Facebook (”Page Insights Information”, https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), som i synnerhet reglerar vilka säkerhetsåtgärder Facebook måste iaktta och där Facebook har gått med på att uppfylla de registrerades rättigheter (dvs. användarna kan t.ex. skicka information eller begäran om radering direkt till Facebook). Användarnas rättigheter (särskilt rätten till information, radering, invändningar och klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten) begränsas inte av avtalen med Facebook. Mer information finns i ”Information om Page Insights”(https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data); tjänsteleverantör: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland; webbplats: https://www.facebook.com; sekretesspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy; standardavtalsklausuler (för att säkerställa dataskyddsnivån vid behandling i tredjeländer): https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum; ytterligare information: Avtal om delat ansvar: https: //www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Plugins och inbäddade funktioner och innehåll

Vi integrerar funktionella och innehållsmässiga element i vårt onlineerbjudande som hämtas från servrar hos respektive leverantörer (nedan kallade ”tredjepartsleverantörer”). Det kan t.ex. vara grafik, videor eller stadskartor (nedan kallat ”innehåll”).

Integrationen kräver alltid att tredjepartsleverantörerna av detta innehåll behandlar användarens IP-adress, eftersom de utan IP-adressen inte skulle kunna skicka innehållet till webbläsaren. IP-adressen krävs alltså för att dessa innehåll eller funktioner ska kunna visas. Vi strävar efter att endast använda innehåll vars respektive leverantörer endast använder IP-adressen för att leverera innehållet. Tredjepartsleverantörer kan också använda så kallade pixeltaggar (osynlig grafik, även känd som ”web beacons”) för statistiska eller marknadsföringsändamål. ”Pixeltaggar” kan användas för att analysera information om t.ex. besökartrafik på sidorna på denna webbplats. Den pseudonyma informationen kan också lagras i cookies på användarens enhet och kan bland annat innehålla teknisk information om webbläsaren och operativsystemet, hänvisande webbplatser, besökstid och annan information om användningen av vårt onlineutbud, samt vara kopplad till sådan information från andra källor.

Anmärkningar om rättslig grund: Om vi ber användarna om deras samtycke till att använda tredjepartsleverantörer är den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter samtycke. I annat fall behandlas användarnas uppgifter på grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse av effektiva, ekonomiska och mottagarvänliga tjänster). I detta sammanhang vill vi också hänvisa dig till informationen om användningen av cookies i denna integritetspolicy.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Användaruppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser), inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), innehållsuppgifter (t.ex. uppgifter i onlineformulär).
 • Uppgiftslämnare: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
 • Ändamål med behandlingen: tillhandahållande av vårt onlineutbud och användarvänlighet, tillhandahållande av avtalstjänster och kundservice, marknadsföring, profiler med användarrelaterad information (skapande av användarprofiler).
 • Rättsliga grunder: Samtycke (artikel 6.1 p. 1 lit. a i DSGVO), fullgörande av avtal och förfrågningar före avtalstillfället (artikel 6.1 p. 1 lit. b i DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f i DSGVO).

Ytterligare anmärkningar om behandlingsprocesser, förfaranden och tjänster:

 • Google Fonts: Vi integrerar typsnitt (”Google Fonts”) från leverantören Google, varvid användarnas uppgifter endast används för att visa typsnitten i användarnas webbläsare. Integrationen grundar sig på vårt legitima intresse av en tekniskt säker, underhållsfri och effektiv användning av typsnitt, enhetlig visning av dessa och beaktande av eventuella licensbegränsningar för integrering av dessa. tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webbplats: https://fonts.google.com/; sekretesspolicy:https: //policies.google.com/privacy.
 • Google Maps: Vi integrerar kartorna i Google Maps-tjänsten från Google. De uppgifter som behandlas kan särskilt omfatta användarnas IP-adresser och lokaliseringsuppgifter, som dock inte samlas in utan deras samtycke (vanligtvis inom ramen för inställningarna för deras mobila enheter), tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webbplats: https://cloud.google.com/maps-platform; sekretesspolicy:https: //policies.google.com/privacy; opt-out: opt-out plugin: https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, inställningar för visning av annonser: https: //adssettings.google.com/authenticated.
 • Instagram-plugins och innehåll: Instagram-plugins och innehåll – Detta kan till exempel omfatta innehåll som bilder, videor eller texter och knappar med vilka användare kan dela innehåll från detta onlineutbud på Instagram. – Vi är gemensamt ansvariga med Meta Platforms Ireland Limited för insamling eller mottagande i samband med en överföring (men inte vidare behandling) av ”händelsedata” som Facebook samlar in eller tar emot i samband med en överföring genom Instagram-funktioner (t.ex. funktioner för inbäddning av innehåll) som körs på vårt onlineutbud i syfte att: a) visa innehåll och marknadsföringsinformation som är relevant för användarnas upplevda intressen, b) leverera kommersiella och transaktionsrelaterade meddelanden (t.ex. (c) Förbättra annonsering och personalisering av funktioner och innehåll (t.ex. förbättra förmågan att identifiera vilket innehåll eller vilken reklaminformation som sannolikt är av intresse för användarna). Vi har ingått ett särskilt avtal med Facebook (”Controller Addendum”, https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), som särskilt reglerar vilka säkerhetsåtgärder som Facebook måste iaktta(https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) och där Facebook har gått med på att uppfylla de registrerades rättigheter (dvs. användarna kan t.ex. skicka information eller begäran om radering direkt till Facebook). Observera: När Facebook förser oss med mätvärden, analyser och rapporter (som är aggregerade, dvs. inte innehåller uppgifter om enskilda användare och är anonyma för oss), utförs denna behandling inte under delat ansvar, utan på grundval av ett avtal om uppdragsbehandling (”Villkor för databehandling”, https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) ”Data Security Terms and Conditions”(https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) och, när det gäller behandling i USA, på grundval av standardavtalsklausuler (”Facebook EU Data Transfer Addendum”, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Användarnas rättigheter (särskilt rätten till information, radering, invändningar och klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten) begränsas inte av avtalen med Facebook, tjänsteleverantören: Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA; webbplats: https://www.instagram.com; sekretesspolicy:https: //instagram.com/about/legal/privacy.
 • YouTube-videor: Videoinnehåll; Tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webbplats: https://www.youtube.com; Integritetspolicy:https: //policies.google.com/privacy; Opt-out: Plugin för opt-out: https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Inställningar för annonsvisning: https: //adssettings.google.com/authenticated.

Ändring och uppdatering av dataskyddsdeklarationen

Vi ber dig att regelbundet informera dig om innehållet i vår dataskyddsdeklaration. Vi anpassar dataskyddsdeklarationen så snart förändringar i den databehandling som vi utför gör det nödvändigt. Vi kommer att informera dig så snart ändringarna kräver en samarbetshandling från din sida (t.ex. samtycke) eller annan individuell anmälan.

När vi anger adresser och kontaktuppgifter till företag och organisationer i denna integritetspolicy bör du notera att adresserna kan ändras med tiden och kontrollera uppgifterna innan du kontaktar oss.

De registrerades rättigheter

Som registrerad har du olika rättigheter enligt dataskyddsförordningen, särskilt enligt artiklarna 15-21 i dataskyddsförordningen:

 • Rätt att invända: Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör dig och som utförs på grundval av artikel 6.1 e eller f i DSGVO, av skäl som har att göra med din särskilda situation. Om de personuppgifter som rör dig behandlas för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter om dig för sådan marknadsföring; detta gäller även profilering i den mån den är relaterad till sådan direktmarknadsföring.
 • Rätt att återkalla samtycke: Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.
 • Rätt till information: Du har rätt att begära en bekräftelse på om uppgifterna i fråga behandlas och att få information om dessa uppgifter samt ytterligare information och en kopia av uppgifterna i enlighet med de rättsliga kraven.
 • Rätt tillrättelse: Du har rätt att i enlighet med lagen begära att uppgifter om dig kompletteras eller att felaktiga uppgifter om dig rättas.
 • Rätt till radering och begränsning av behandling: Du har rätt att i enlighet med lagen begära att uppgifter om dig raderas utan dröjsmål eller alternativt begära begränsning av behandlingen av uppgifterna i enlighet med lagen.
 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få de uppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format i enlighet med de rättsliga kraven eller att kräva att de överförs till en annan ansvarig person.
 • Klagomål till en tillsynsmyndighet: Utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen äger rum, om du anser att behandlingen av personuppgifter om dig strider mot kraven i dataskyddsförordningen.

Definitioner

I det här avsnittet får du en översikt över de termer som används i detta integritetsmeddelande. Många av termerna är hämtade från lagen och definieras främst i artikel 4 i GDPR. De rättsliga definitionerna är bindande. Följande förklaringar är däremot främst avsedda att hjälpa dig att förstå dem. Termerna är sorterade i alfabetisk ordning.

 • Spårning av affilierade företag: I samband med affiliate tracking loggas länkar med hjälp av vilka de länkande webbplatserna hänvisar användare till webbplatser med produkt- eller andra erbjudanden. Operatörerna av respektive länkande webbplats kan få en provision om användarna följer dessa så kallade affiliate-länkar och därefter utnyttjar erbjudandena (t.ex. köper varor eller använder tjänster). I detta syfte är det nödvändigt för leverantörerna att kunna spåra om användare som är intresserade av vissa erbjudanden senare utnyttjar dem på initiativ av affiliatelänkarna. För att affiliatelänkarna ska fungera är det därför nödvändigt att de kompletteras med vissa värden som blir en del av länken eller lagras på annat håll, t.ex. i en cookie. Värdena omfattar i synnerhet källwebbplatsen (referrer), tiden, en online-identifierare för operatören av den webbplats där affiliatelänken fanns, en online-identifierare för respektive erbjudande, en online-identifierare för användaren samt spårningsspecifika värden, såsom t.ex. reklammaterial-id, partner-id och kategoriseringar
 • Personuppgifter: Med personuppgifter avses all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad den registrerade); en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en online-identifierare (t.ex. en cookie) eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
 • Profiler med användarrelaterad information: Behandlingen av ”profiler med användarrelaterad information”, eller kort sagt ”profiler”, omfattar varje typ av automatiserad behandling av personuppgifter som består i att använda sådana personuppgifter för att analysera, utvärdera eller förutsäga vissa personliga aspekter som rör en fysisk person (beroende på vilken typ av profilering det rör sig om kan detta inbegripa olika uppgifter om demografi, beteende och intressen, t.ex. interaktion med webbplatser och deras innehåll) (t.ex. intressen för visst innehåll eller vissa produkter, klickbeteende på en webbplats eller plats). Cookies och webbfyrar används ofta för profilering.
 • Mätning av räckvidd: Mätning av räckvidd (även känd som webbanalys) används för att utvärdera flödet av besökare till ett online-erbjudande och kan omfatta besökarnas beteende eller intresse för viss information, t.ex. webbplatsens innehåll. Med hjälp av räckviddsanalys kan webbplatsägare till exempel se vid vilken tidpunkt besökarna besöker deras webbplats och vilket innehåll de är intresserade av. På så sätt kan de till exempel bättre anpassa webbplatsens innehåll till besökarnas behov. I syfte att analysera räckvidden används ofta pseudonyma cookies och web beacons för att känna igen återkommande besökare och på så sätt få mer exakta analyser av användningen av ett onlineerbjudande.
 • Personuppgiftsansvarig: ”Personuppgiftsansvarig” är den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, byrå eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.
 • Behandling: Med ”behandling” avses varje åtgärd eller uppsättning åtgärder som utförs på personuppgifter, oavsett om det sker på automatisk väg eller inte. Begreppet är brett och omfattar praktiskt taget all hantering av uppgifter, oavsett om det gäller insamling, analys, lagring, överföring eller radering.