Databeskyttelse

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Introduktion

Med den følgende databeskyttelseserklæring vil vi gerne informere dig om, hvilke typer af dine personoplysninger (i det følgende også kaldet “data”) vi behandler, til hvilke formål og i hvilket omfang. Databeskyttelseserklæringen gælder for al behandling af personoplysninger, som vi foretager, både i forbindelse med levering af vores tjenester og især på vores websteder, i mobilapplikationer og inden for eksterne online-tilstedeværelser, såsom vores profiler på sociale medier (i det følgende samlet benævnt “onlinetilbud”).

De anvendte udtryk er ikke kønsspecifikke.

Status: 15. februar 2022

Oversigt over indhold

 • Introduktion
 • Ansvarlig person
 • Oversigt over forarbejdningsaktiviteter
 • Relevant retsgrundlag
 • Sikkerhedsforanstaltninger
 • Overførsel af personoplysninger
 • Databehandling i tredjelande
 • Sletning af data
 • Brug af cookies
 • Tilvejebringelse af onlinetilbud og webhosting
 • Blogs og publikationsmedier
 • Håndtering af kontakt og forespørgsler
 • Webanalyse, overvågning og optimering
 • Online markedsføring
 • Affiliateprogrammer og affilierede links
 • Tilstedeværelse i sociale netværk (sociale medier)
 • Plugins og indlejrede funktioner og indhold
 • Ændring og ajourføring af databeskyttelseserklæringen
 • De registreredes rettigheder
 • Definitioner

Ansvarlig

U&M Online Marketing GbR

Burgerstr. 50

90478 Nürnberg

E-mailadresse:

hello@easy2explain.com

Oversigt over behandling

Følgende oversigt opsummerer de typer af oplysninger, der behandles, og formålet med behandlingen af dem og henviser til de registrerede personer.

Typer af behandlede oplysninger

 • Oplysninger om opgørelse.
 • Kontaktoplysninger.
 • Indholdsdata.
 • Kontraktdata.
 • Brugsdata.
 • Metadata/kommunikationsdata.

Kategorier af registrerede personer

 • Kommunikationspartnere.
 • Brugere.

Formål med behandlingen

 • Levering af kontraktmæssige tjenesteydelser og kundeservice.
 • Kontaktanmodninger og kommunikation.
 • Sikkerhedsforanstaltninger.
 • Måling af rækkevidde.
 • Sporing af affilierede virksomheder.
 • Forvaltning og besvarelse af henvendelser.
 • Feedback.
 • Markedsføring.
 • Profiler med brugerrelaterede oplysninger.
 • Levering af vores onlinetjeneste og brugeroplevelse.

Relevant retsgrundlag

Nedenfor finder du en oversigt over det retsgrundlag i GDPR, på grundlag af hvilket vi behandler personoplysninger. Bemærk venligst, at der ud over bestemmelserne i GDPR kan gælde nationale databeskyttelsesregler i dit eller vores bopæls- eller hjemland. Hvis mere specifikke retsgrundlag skulle være relevante i enkelte tilfælde, vil vi informere dig om disse i databeskyttelseserklæringen.

 • Samtykke (art. 6 stk. 1 p. 1 lit. a. DSGVO) – Den registrerede har givet sit samtykke til behandling af personoplysninger om ham/hende til et eller flere bestemte formål.
 • Udførelse af en kontrakt og forespørgsler forud for kontraktindgåelse (art. 6, stk. 1, p. 1, litra b. DSGVO) – Behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i, eller for at gennemføre foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, der træffes på anmodning af den registrerede.
 • Juridisk forpligtelse (art. 6, stk. 1, p. 1, litra c. DSGVO) – Behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, som den dataansvarlige er underlagt.
 • Legitime interesser (art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f. DSGVO) – Behandlingen er nødvendig for at beskytte den dataansvarliges eller en tredjeparts legitime interesser, medmindre disse interesser tilsidesættes af den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, som kræver beskyttelse af personoplysningerne.

Ud over databeskyttelsesreglerne i den generelle databeskyttelsesforordning gælder nationale regler om databeskyttelse i Tyskland. Disse omfatter navnlig loven om beskyttelse mod misbrug af personoplysninger i forbindelse med databehandling (Bundesdatabehandlingsgesetz – BDSG). BDSG indeholder navnlig særlige bestemmelser om retten til information, retten til sletning, retten til at gøre indsigelse, behandling af særlige kategorier af personoplysninger, behandling til andre formål og videregivelse og automatiseret beslutningstagning i individuelle tilfælde, herunder profilering. Desuden regulerer den databehandling med henblik på ansættelsesforholdet (§ 26 BDSG), navnlig med hensyn til etablering, gennemførelse eller ophør af ansættelsesforhold samt medarbejdernes samtykke. Desuden kan databeskyttelseslove i de enkelte delstater finde anvendelse.

Sikkerhedsforanstaltninger

Vi træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger i overensstemmelse med de juridiske krav under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, gennemførelsesomkostningerne og arten, omfanget, omstændighederne og formålet med behandlingen samt de forskellige sandsynligheder for forekomst og omfanget af truslen mod fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder for at sikre et beskyttelsesniveau, der står i et rimeligt forhold til risikoen.

Foranstaltningerne omfatter navnlig sikring af datas fortrolighed, integritet og tilgængelighed ved at kontrollere den fysiske og elektroniske adgang til dataene samt adgang til, indlæsning, videregivelse, sikring af tilgængelighed og adskillelse af dataene. Vi har også indført procedurer for at sikre udøvelsen af registreredes rettigheder, sletning af data og svar på kompromitterede data. Desuden tager vi allerede i forbindelse med udvikling eller udvælgelse af hardware, software og procedurer i overensstemmelse med princippet om databeskyttelse hensyn til beskyttelsen af personoplysninger gennem teknologisk design og databeskyttelsesvenlige standardindstillinger.

SSL-kryptering (https): For at beskytte dine data, der overføres via vores onlinetilbud, bruger vi SSL-kryptering. Du kan genkende sådanne krypterede forbindelser ved at se præfikset https:// i adresselinjen i din browser.

Overførsel af personoplysninger

I forbindelse med vores behandling af personoplysninger kan det ske, at oplysningerne overføres til andre organer, virksomheder, juridisk uafhængige organisatoriske enheder eller personer, eller at de videregives til dem. Modtagerne af disse data kan f.eks. være tjenesteudbydere, der har fået overdraget it-opgaver, eller udbydere af tjenester og indhold, der er integreret i et websted. I sådanne tilfælde overholder vi de juridiske krav og indgår især passende kontrakter eller aftaler med modtagerne af dine data, som tjener til at beskytte dine data.

Databehandling i tredjelande

Hvis vi behandler data i et tredjeland (dvs. uden for Den Europæiske Union (EU), Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)), eller hvis behandlingen finder sted i forbindelse med brug af tredjepartstjenester eller videregivelse eller overførsel af data til andre personer, organer eller virksomheder, sker dette kun i overensstemmelse med de juridiske krav.

Med forbehold af udtrykkeligt samtykke eller kontraktmæssig eller juridisk krævet overførsel behandler vi kun data eller lader dem behandle i tredjelande med et anerkendt databeskyttelsesniveau, kontraktlig forpligtelse gennem EU-Kommissionens såkaldte standardbeskyttelsesklausuler, ved tilstedeværelse af certificeringer eller bindende interne databeskyttelsesregler (art. 44-49 DSGVO, EU-Kommissionens informationsside: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Sletning af data

De data, som vi behandler, slettes i overensstemmelse med de juridiske krav, så snart deres tilladte samtykke til behandling tilbagekaldes eller andre tilladelser ophører med at gælde (f.eks. hvis formålet med behandlingen af disse data er ophørt, eller hvis de ikke er nødvendige til formålet).

Hvis oplysningerne ikke slettes, fordi de er nødvendige til andre og lovligt tilladte formål, er behandlingen af dem begrænset til disse formål. Dvs. at oplysningerne blokeres og ikke behandles til andre formål. Dette gælder f.eks. for oplysninger, der skal opbevares af handels- eller skattemæssige årsager, eller hvis opbevaring er nødvendig for at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare dem eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder.

Vores databeskyttelsesmeddelelser kan også indeholde yderligere oplysninger om opbevaring og sletning af data, som vil have forrang for de respektive behandlinger.

Brug af cookies

Cookies er små tekstfiler eller andre lagringsenheder, der gemmer oplysninger på enderne og læser oplysninger fra dem. F.eks. for at gemme login-status på en brugerkonto, indholdet af en indkøbskurv i en e-butik, det indhold, der er blevet kaldt, eller de funktioner, der er anvendt i et onlinetilbud. Cookies kan desuden bruges til forskellige formål, f.eks. med henblik på funktionalitet, sikkerhed og komfort i onlinetilbud samt til at udarbejde analyser af besøgsstrømme.

Bemærkninger om samtykke: Vi bruger cookies i overensstemmelse med de juridiske krav. Vi indhenter derfor forudgående samtykke fra brugerne, medmindre dette ikke er påkrævet ved lov. Navnlig kræves der ikke samtykke, hvis lagring og læsning af oplysninger, herunder cookies, er absolut nødvendig for at kunne levere en telemediatjeneste (dvs. vores onlinetilbud), som brugeren udtrykkeligt har anmodet om. Det tilbagekaldelige samtykke meddeles tydeligt til brugerne og indeholder oplysninger om den respektive brug af cookies.

Bemærkninger om retsgrundlaget i henhold til databeskyttelseslovgivningen: Retsgrundlaget i henhold til databeskyttelseslovgivningen, på hvilket vi behandler brugernes personoplysninger ved hjælp af cookies, afhænger af, om vi beder brugerne om deres samtykke. Hvis brugerne giver deres samtykke, er retsgrundlaget for behandling af deres oplysninger deres erklærede samtykke. Ellers behandles de data, der behandles ved hjælp af cookies, på grundlag af vores legitime interesser (f.eks. i forbindelse med den forretningsmæssige drift af vores onlinetilbud og forbedring af dets anvendelighed) eller, hvis dette sker i forbindelse med opfyldelsen af vores kontraktlige forpligtelser, hvis brugen af cookies er nødvendig for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser. De formål, som vi behandler cookies til, forklares i forbindelse med denne privatlivspolitik eller som en del af vores samtykke- og behandlingsprocedurer.

Lagringstid: Med hensyn til lagringstiden skelnes der mellem følgende typer cookies:

 • Midlertidige cookies (også: sessionscookies): Midlertidige cookies slettes senest efter, at en bruger har forladt et onlinetilbud og lukket sin slutenhed (f.eks. browser eller mobilapplikation).
 • Permanente cookies: Permanente cookies forbliver gemt, selv efter at enheden er lukket. For eksempel kan login-status gemmes, eller det foretrukne indhold kan vises direkte, når brugeren besøger et websted igen. Ligeledes kan brugerdata, der indsamles ved hjælp af cookies, bruges til at måle rækkevidden. Medmindre vi giver brugerne udtrykkelige oplysninger om typen af cookies og deres opbevaringstid (f.eks. når vi indhenter samtykke), bør brugerne antage, at cookies er permanente, og at de kan opbevares i op til to år.

Generelle oplysninger om tilbagekaldelse og indsigelse (opt-out): Brugere kan til enhver tid tilbagekalde det samtykke, de har givet, og også gøre indsigelse mod behandlingen i overensstemmelse med de juridiske krav i artikel 21 i DSGVO (yderligere oplysninger om indsigelse findes i forbindelse med denne databeskyttelseserklæring). Brugerne kan også gøre indsigelse ved at bruge indstillingerne i deres browser.

Yderligere oplysninger om behandlingsprocesser, procedurer og tjenester:

 • Behandling af cookie-data baseret på samtykke: Vi anvender en procedure for forvaltning af cookie-samtykke, hvor brugernes samtykke til brugen af cookies eller til den behandling og de udbydere, der er nævnt i proceduren for forvaltning af cookie-samtykke, kan indhentes og forvaltes og tilbagekaldes af brugerne. Samtykkeerklæringen gemmes for at undgå at skulle gentage anmodningen og for at kunne bevise samtykket i overensstemmelse med den juridiske forpligtelse. Lagringen kan finde sted på serversiden og/eller i en cookie (såkaldt opt-in-cookie eller ved hjælp af tilsvarende teknologier) for at kunne tildele samtykket til en bruger eller dennes enhed. Med forbehold af individuelle oplysninger om udbydere af cookiehåndteringstjenester gælder følgende oplysninger: Varigheden af opbevaringen af samtykket kan være op til to år. Der oprettes en pseudonym brugeridentifikator, som gemmes sammen med tidspunktet for samtykket, oplysninger om omfanget af samtykket (f.eks. hvilke kategorier af cookies og/eller tjenesteudbydere) og den anvendte browser, det anvendte system og den anvendte slutenhed.

Vores websted bruger teknologien “Complianz GDPR/CCPA Cookie Consent til at indhente dit samtykke til lagring af visse cookies i din browser og til at dokumentere dette på en databeskyttelseskonform måde. Leverandøren af denne teknologi er Complianz B.V., Atoomweg 6b, 9743 AK Groningen, Nederlandene (i det følgende benævnt “Complianz”).

Når du går ind på vores websted, gemmes der en Complianz-cookie i din browser, hvori de samtykker, du har givet, eller tilbagekaldelsen af disse samtykker gemmes.

De indsamlede data opbevares, indtil du anmoder os om at slette dem eller selv sletter Complianz-cookien, eller indtil formålet med opbevaringen af dataene ikke længere er relevant. De lovpligtige opbevaringsperioder er ikke berørt. Nærmere oplysninger om Complianz’ databehandling kan findes på https://complianz.io/privacy-statement.

Complianz-cookietilladelsesteknologien bruges til at indhente det lovpligtige samtykke til brugen af cookies. Retsgrundlaget herfor er art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra c, i DSGVO.

[cmplz-document type=”cookie-statement” region=”eu”]

Tilvejebringelse af onlinetilbud og webhosting

For at kunne levere vores onlinetilbud sikkert og effektivt bruger vi tjenesterne fra en eller flere webhostingudbydere, fra hvis servere (eller servere, der administreres af dem) onlinetilbuddet kan tilgås. Til disse formål kan vi bruge infrastruktur- og platformstjenester, computerkapacitet, lagerplads og databasetjenester samt sikkerhedstjenester og tekniske vedligeholdelsestjenester.

De data, der behandles i forbindelse med levering af hosting-tjenesten, kan omfatte alle oplysninger om brugerne af vores onlinetjeneste, som genereres i forbindelse med brug og kommunikation. Dette omfatter regelmæssigt IP-adressen, som er nødvendig for at kunne levere indholdet af onlinetilbud til browsere, og alle indtastninger i vores onlinetilbud eller fra websteder.

 • Typer af behandlede data: Indholdsdata (f.eks. indtastninger i onlineformularer); Brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstidspunkter); Meta-/kommunikationsdata (f.eks. enhedsoplysninger, IP-adresser).
 • Registrerede personer: Brugere (f.eks. besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester).
 • Formål med behandlingen: levering af vores onlinetilbud og brugervenlighed; levering af kontraktmæssige tjenester og kundeservice.
 • Retsgrundlag: Legitime interesser (art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f. DSGVO).

Yderligere oplysninger om behandlingsprocesser, procedurer og tjenester:

 • Indsamling af adgangsdata og logfiler: Vi selv (eller vores webhostingudbyder) indsamler data om enhver adgang til serveren (såkaldte serverlogfiler). Serverens logfiler kan indeholde adressen og navnet på de websider og filer, der er blevet tilgået, dato og klokkeslæt for adgangen, mængden af overførte data, meddelelse om vellykket adgang, browsertype og -version, brugerens operativsystem, referrer-URL (den tidligere besøgte side) og som regel IP-adresser og den anmodende udbyder. Serverlogfilerne kan på den ene side anvendes til sikkerhedsformål, f.eks. for at undgå overbelastning af serverne (især i tilfælde af misbrugte angreb, såkaldte DDoS-angreb) og på den anden side for at sikre servernes udnyttelse og stabilitet; sletning af data: Logfiloplysninger gemmes i højst 30 dage og slettes eller anonymiseres derefter. Oplysninger, hvis yderligere opbevaring er påkrævet af bevismæssige årsager, er undtaget fra sletning, indtil den pågældende hændelse er endeligt afklaret.
 • WordPress.com: Hostingplatform til blogs/websteder; Tjenesteudbyder: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; Websted: https://wordpress.com; Fortrolighedspolitik:https: //automattic.com/de/privacy/; Aftale om ordrebehandling: indgået med udbyder: https: //wordpress.com/support/data-processing-agreements/.
 • ALL-INKL: Tjenester inden for levering af informationsteknologisk infrastruktur og relaterede tjenester (f.eks. lagerplads og/eller computerkapacitet); tjenesteudbyder: ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich, Ejer: René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf, Tyskland; Hjemmeside: https://all-inkl.com/; Privatlivspolitik:https: //all-inkl.com/datenschutzinformationen/; Kontrakt om ordrebehandling: indgået med udbyder .

Blogs og publikationsmedier

Vi bruger blogs eller lignende midler til online kommunikation og offentliggørelse (i det følgende benævnt “publikationsmedie”). Læseroplysninger behandles kun med henblik på publikationsmediet i det omfang, det er nødvendigt for præsentationen og kommunikationen mellem forfattere og læsere eller af sikkerhedshensyn. I øvrigt henviser vi til oplysningerne om behandlingen af besøgende på vores publikationsmedie inden for rammerne af denne databeskyttelsesmeddelelse.

 • Typer af behandlede data: Inventaroplysninger (f.eks. navne, adresser); kontaktoplysninger (f.eks. e-mail, telefonnumre); indholdsdata (f.eks. indtastninger i onlineformularer); brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstidspunkter); meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser).
 • Registrerede personer: Brugere (f.eks. besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester).
 • Formål med behandlingen: levering af kontraktmæssige tjenester og kundeservice; feedback (f.eks. indsamling af feedback via en onlineformular); sikkerhedsforanstaltninger; levering af vores onlinetilbud og brugervenlighed; administration og svar på forespørgsler.
 • Retsgrundlag: opfyldelse af kontrakt og forespørgsler forud for kontraktindgåelse (art. 6, stk. 1, p. 1, lit. b. DSGVO); legitime interesser (art. 6, stk. 1, p. 1, lit. f. DSGVO).

Yderligere bemærkninger om behandlingsaktiviteter, procedurer og tjenester:

 • Kommentarer og bidrag: Når brugere afgiver kommentarer eller andre bidrag, kan deres IP-adresser blive gemt på grundlag af vores legitime interesser. Dette sker af hensyn til vores sikkerhed i tilfælde af, at nogen efterlader ulovligt indhold i kommentarer og indlæg (fornærmelser, forbudt politisk propaganda osv.). I dette tilfælde kan vi selv blive retsforfulgt for kommentaren eller indlægget, og vi er derfor interesseret i at få ophavsmandens identitet oplyst. Desuden forbeholder vi os ret til på grundlag af vores legitime interesser at behandle brugeroplysninger med henblik på at opdage spam. På samme retsgrundlag forbeholder vi os ret til at gemme brugernes IP-adresser i forbindelse med undersøgelser og til at bruge cookies for at undgå flere afstemninger. De personlige oplysninger, der gives i forbindelse med kommentarer og bidrag, eventuelle kontakt- og webstedsoplysninger samt indholdsrelaterede oplysninger opbevares permanent af os, indtil brugeren gør indsigelse.
 • Akismet antispamkontrol: Akismet antispamkontrol – Vi bruger tjenesten “Akismet” på baggrund af vores legitime interesser. Ved hjælp af Akismet skelnes der mellem kommentarer fra rigtige personer og spamkommentarer. Til dette formål sendes alle kommentaroplysninger til en server i USA, hvor de analyseres og gemmes i fire dage med henblik på sammenligning. Hvis en kommentar er blevet klassificeret som spam, gemmes dataene efter dette tidspunkt. Disse oplysninger omfatter det indtastede navn, e-mail-adressen, IP-adressen, kommentarens indhold, henvisningsadressen, oplysninger om den anvendte browser samt computersystemet og tidspunktet for indtastningen. Brugere er velkomne til at bruge pseudonymer eller til at undlade at angive deres navn eller e-mailadresse. De kan helt forhindre overførslen af data ved ikke at bruge vores kommentarsystem. Det ville være en skam, men desværre kan vi ikke se nogen alternativer, der fungerer lige så effektivt; Tjenesteudbyder: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; websted: https://automattic.com; fortrolighedspolitik:https: //automattic.com/privacy.
 • Profilbilleder fra Gravatar: Profilbilleder – Vi bruger tjenesten Gravatar i vores online tilbud og især på bloggen. Gravatar er en tjeneste, hvor brugere kan registrere og gemme profilbilleder og deres e-mailadresser. Hvis brugere efterlader indlæg eller kommentarer på andre online-præsentationer (især blogs) med den pågældende e-mail-adresse, kan deres profilbilleder vises ved siden af indlæggene eller kommentarerne. Til dette formål overføres brugernes e-mailadresse krypteret til Gravatar med henblik på at kontrollere, om der er gemt en profil for den. Dette er det eneste formål med fremsendelsen af e-mail-adressen. De anvendes ikke til andre formål, men slettes efterfølgende. Brugen af Gravatar er baseret på vores legitime interesser, da vi bruger Gravatar til at give forfattere af indlæg og kommentarer mulighed for at personliggøre deres indlæg med et profilbillede. Ved at vise billederne får Gravatar fat i brugernes IP-adresse, da dette er nødvendigt for kommunikationen mellem en browser og en onlinetjeneste. Hvis brugerne ikke ønsker, at et brugerbillede, der er knyttet til deres Gravatar-e-mailadresse, skal vises i kommentarerne, skal de bruge en e-mailadresse, der ikke er registreret hos Gravatar, til at kommentere. Vi gør også opmærksom på, at det også er muligt at bruge en anonym e-mailadresse eller slet ingen e-mailadresse, hvis brugerne ikke ønsker, at deres e-mailadresse skal sendes til Gravatar. Brugerne kan forhindre overførslen af data fuldstændigt ved ikke at bruge vores kommentarsystem; tjenesteudbyder: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; Websted: https://automattic.com; Fortrolighedspolitik:https: //automattic.com/privacy.
 • UpdraftPlus: Sikkerhedskopisoftware og sikkerhedskopiopbevaring; tjenesteudbyder: Simba Hosting Ltd, 11, Barringer Way, St Neots, Cambs., PE19 1LW, UK; websted: https://updraftplus.com/; fortrolighedspolitik:https: //updraftplus.com/data-protection-and-privacy-centre/.
 • Wordfence: firewall og sikkerheds- og fejlfindingsfunktioner; tjenesteudbyder: Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA; websted: https://www.wordfence.com; fortrolighedspolitik:https: //www.wordfence.com/privacy-policy/; standardkontraktklausuler (der sikrer databeskyttelsesniveauet i forbindelse med behandling i tredjelande): https://www.wordfence.com/standard-contractual-clauses/.

Håndtering af kontakt og forespørgsler

Når du kontakter os (f.eks. via kontaktformular, e-mail, telefon eller via sociale medier) og i forbindelse med eksisterende bruger- og forretningsforbindelser behandles oplysningerne om de spørgende personer, for så vidt det er nødvendigt for at besvare henvendelserne og eventuelle anmodede foranstaltninger.

Svaret på kontaktforespørgsler samt forvaltningen af kontakt- og forespørgselsdata i forbindelse med kontraktlige eller førkontraktlige forhold udføres for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser eller for at besvare (før)kontraktlige forespørgsler og desuden på grundlag af legitime interesser i at besvare forespørgsler og opretholde bruger- eller forretningsforbindelser.

 • Typer af behandlede data: Inventaroplysninger (f.eks. navne, adresser), kontaktoplysninger (f.eks. e-mail, telefonnumre), indholdsoplysninger (f.eks. indtastning i onlineformularer).
 • Registrerede personer: Kommunikationspartnere.
 • Formål med behandlingen: kontaktanmodninger og kommunikation, levering af kontraktmæssige tjenester og kundeservice.
 • Retsgrundlag: opfyldelse af kontrakt og forespørgsler forud for kontraktindgåelse (artikel 6, stk. 1, stk. 1, p. 1, litra b. DSGVO); legitime interesser (artikel 6, stk. 1, p. 1, litra f. DSGVO); retlig forpligtelse (artikel 6, stk. 1, p. 1, litra c. DSGVO).

Yderligere oplysninger om behandlingsaktiviteter, procedurer og tjenester:

 • Kontaktformular: Hvis brugere kontakter os via vores kontaktformular, e-mail eller andre kommunikationskanaler, behandler vi de data, der er meddelt os i denne forbindelse, for at behandle den fremsendte anmodning. Til dette formål behandler vi personoplysninger i forbindelse med forretningsforbindelser før og efter kontraktindgåelse, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde dem og i øvrigt på grundlag af vores legitime interesser samt kommunikationspartnernes interesser i at reagere på henvendelser og vores lovbestemte opbevaringsforpligtelser.

Webanalyse, overvågning og optimering

Webanalyse (også kaldet “reach measurement”) bruges til at evaluere strømmen af besøgende til vores onlinetilbud og kan omfatte adfærd, interesser eller demografiske oplysninger om besøgende, f.eks. alder eller køn, som pseudonyme værdier. Ved hjælp af reach-analysen kan vi f.eks. se, hvornår vores online-tilbud eller dets funktioner eller indhold oftest anvendes eller indbyder til genbrug. På samme måde kan vi forstå, hvilke områder der skal optimeres.

Ud over webanalyse kan vi også anvende testprocedurer, f.eks. til at teste og optimere forskellige versioner af vores onlinetilbud eller dets komponenter.

Medmindre andet er anført nedenfor, kan der oprettes profiler, dvs. data, der er opsummeret for en brugsproces, til disse formål, og oplysninger kan gemmes i en browser eller i en terminal og læses fra den. De indsamlede oplysninger omfatter navnlig besøgte websteder og de elementer, der anvendes der, samt tekniske oplysninger såsom den anvendte browser, det anvendte computersystem og oplysninger om brugstid. Hvis brugerne har accepteret, at vi eller udbyderne af de tjenester, vi bruger, indsamler deres lokaliseringsdata fra os eller fra udbyderne af de tjenester, vi bruger, kan lokaliseringsdata også blive behandlet.

Brugernes IP-adresser gemmes også. Vi bruger dog en IP-maskeringsprocedure (dvs. pseudonymisering ved at forkorte IP-adressen) for at beskytte brugerne. Generelt gemmes der ikke klare brugerdata (f.eks. e-mailadresser eller navne) i forbindelse med webanalyse, A/B-test og optimering, men pseudonymer. Det betyder, at vi og udbyderne af den anvendte software ikke kender brugernes faktiske identitet, men kun de oplysninger, der er gemt i deres profiler til brug for de respektive procedurer.

Bemærkninger om retsgrundlaget: Hvis vi beder brugerne om deres samtykke til at bruge tredjepartsleverandører, er retsgrundlaget for behandling af data samtykke. Ellers behandles brugernes oplysninger på grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i effektive, økonomiske og modtagervenlige tjenester). I denne forbindelse vil vi også gerne henvise dig til oplysningerne om brugen af cookies i denne privatlivspolitik.

 • Typer af behandlede data: Brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstider); meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser).
 • Registrerede personer: Brugere (f.eks. besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester).
 • Formål med behandlingen: måling af rækkevidde (f.eks. adgangsstatistik, genkendelse af tilbagevendende besøgende); profiler med brugerrelaterede oplysninger (oprettelse af brugerprofiler).
 • Sikkerhedsforanstaltninger: IP-maskering (pseudonymisering af IP-adressen).
 • Retsgrundlag: Samtykke (art. 6, stk. 1, p. 1, litra a. DSGVO); legitime interesser (art. 6, stk. 1, p. 1, litra f. DSGVO).

Yderligere oplysninger om behandlingsprocesser, procedurer og tjenester:

Online markedsføring

Vi behandler personoplysninger med henblik på online markedsføring, hvilket især kan omfatte markedsføring af reklameplads eller visning af salgsfremmende og andet indhold (samlet benævnt “indhold”) baseret på brugernes potentielle interesser og måling af dets effektivitet.

Til disse formål oprettes og lagres såkaldte brugerprofiler i en fil (såkaldt “cookie”) eller lignende procedurer, hvorved oplysninger om brugeren, der er relevante for præsentationen af det nævnte indhold, lagres. Disse oplysninger kan f.eks. omfatte det indhold, der er set, besøgte websteder, anvendte onlinenetværk, men også kommunikationspartnere og tekniske oplysninger såsom den anvendte browser, det anvendte computersystem og oplysninger om brugstider og anvendte funktioner. Hvis brugerne har givet samtykke til indsamling af deres lokaliseringsdata, kan disse også blive behandlet.

Brugernes IP-adresser gemmes også. Vi bruger dog tilgængelige IP-maskeringsprocedurer (dvs. pseudonymisering ved at forkorte IP-adressen) for at beskytte brugerne. Generelt gemmes der ikke klare brugerdata (f.eks. e-mailadresser eller navne) inden for rammerne af online markedsføringsprocessen, men pseudonymer. Det betyder, at vi og udbyderne af online markedsføringsprocedurer ikke kender brugernes faktiske identitet, men kun de oplysninger, der er gemt i deres profiler.

Oplysningerne i profilerne gemmes normalt i cookies eller ved hjælp af lignende procedurer. Disse cookies kan generelt også senere læses på andre websteder, der anvender samme online markedsføringsprocedure, og analyseres med henblik på at vise indhold samt suppleres med yderligere data og lagres på serveren hos udbyderen af online markedsføringsproceduren.

I undtagelsestilfælde kan der tildeles klare data til profilerne. Dette er f.eks. tilfældet, hvis brugerne er medlemmer af et socialt netværk, hvis online markedsføringsprocedure vi bruger, og netværket forbinder brugernes profiler med ovennævnte data. Vi beder dig bemærke, at brugerne kan indgå yderligere aftaler med udbyderne, f.eks. ved at give deres samtykke som en del af registreringsprocessen.

I princippet får vi kun adgang til sammenfattede oplysninger om succesen af vores annoncer. Inden for rammerne af de såkaldte konverteringsmålinger kan vi dog kontrollere, hvilke af vores online markedsføringsprocedurer der har ført til en såkaldt konvertering, dvs. f.eks. til indgåelse af en kontrakt med os. Konverteringsmålingen bruges udelukkende til at analysere succesen af vores markedsføringsforanstaltninger.

Medmindre andet er angivet, beder vi dig om at antage, at de anvendte cookies gemmes i en periode på to år.

Bemærkninger om retsgrundlaget: Hvis vi beder brugerne om deres samtykke til at bruge tredjepartsleverandører, er retsgrundlaget for behandling af data samtykke. Ellers behandles brugernes oplysninger på grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i effektive, økonomiske og modtagervenlige tjenester). I denne forbindelse vil vi også gerne henvise dig til oplysningerne om brugen af cookies i denne privatlivspolitik.

 • Typer af behandlede data: Brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstider); meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser).
 • Registrerede personer: Brugere (f.eks. besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester).
 • Formål med behandlingen: markedsføring; profilering med brugerrelaterede oplysninger (oprettelse af brugerprofiler).
 • Sikkerhedsforanstaltninger: IP-maskering (pseudonymisering af IP-adressen).
 • Retsgrundlag: Samtykke (art. 6, stk. 1, p. 1, litra a. DSGVO); legitime interesser (art. 6, stk. 1, p. 1, litra f. DSGVO).
 • Mulighed for indsigelse (opt-out): Vi henviser til de respektive udbyderes databeskyttelsesmeddelelser og de muligheder for indsigelse, som udbyderne har (såkaldt “opt-out”). Hvis der ikke er angivet en udtrykkelig opt-out-mulighed, har du mulighed for at slå cookies fra i dine browserindstillinger. Dette kan dog begrænse funktionerne i vores onlinetilbud. Vi anbefaler derfor følgende yderligere opt-out-muligheder, som tilbydes i en oversigt for de respektive regioner: a) Europa: https: //www.youronlinechoices.eu. b) Canada: https: //www.youradchoices.ca/choices. c) USA: https://www.aboutads.info/choices. d) Tværregionalt: https://optout.aboutads.info.

Yderligere oplysninger om behandling, procedurer og tjenester:

 • Google Adsense med personligt tilpassede annoncer: Vi bruger tjenesten Google Adsense med personlige annoncer, ved hjælp af hvilken annoncer vises i vores onlinetilbud, og vi modtager betaling for visning eller anden brug af dem; tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Hjemmeside: https://marketingplatform.google.com; Fortrolighedspolitik:https: //policies.google.com/privacy; Yderligere oplysninger: Typer af behandling samt behandlede data: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Advertising Products Databehandlingsbetingelser: Oplysninger om tjenester Databehandlingsvilkår og -betingelser mellem registeransvarlige og standardkontraktklausuler for overførsel af data til tredjelande: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense med ikke-personaliserede annoncer: Vi bruger Google Adsense-tjenesten med ikke-personaliserede annoncer, ved hjælp af hvilke annoncer vises i vores online-tilbud, og vi modtager betaling for visning eller anden brug af dem; tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; websted: https://marketingplatform.google.com; Privatlivspolitik:https: //policies.google.com/privacy; Yderligere oplysninger: Typer af behandling og behandlede data: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Ads Controller-Controller Data Protection Terms og standardkontraktklausuler for dataoverførsler til tredjelande: https://business.safety.google/adscontrollerterms.

Vi inkluderer såkaldte affilierede links eller andre henvisninger (som f.eks. kan omfatte søgemasker, widgets eller rabatkoder) til tilbud og tjenester fra tredjepartsleverandører i vores onlinetilbud (samlet benævnt “affilierede links”). Hvis brugere følger affilierede links eller efterfølgende benytter sig af tilbuddene, kan vi modtage en provision eller andre fordele fra disse tredjeparter (samlet “provision”).

For at kunne spore, om brugerne har benyttet sig af tilbuddene fra et affiliate-link, som vi har brugt, er det nødvendigt, at de respektive tredjepartsudbydere får kendskab til, at brugerne har fulgt et affiliate-link, der er brugt i vores online-tilbud. Tilknytningen af affiliate-links til de respektive forretningstransaktioner eller til andre handlinger (f.eks. køb) tjener udelukkende det formål at bogføre provisioner og vil blive annulleret, så snart det ikke længere er nødvendigt til dette formål.

Med henblik på ovennævnte tildeling af affiliatelinks kan affiliatelinksene suppleres med visse værdier, som er en del af linket, eller som kan gemmes andetsteds, f.eks. i en cookie. Værdierne kan navnlig omfatte kildewebstedet (henvisningssted), tidspunktet, en onlineidentifikator for operatøren af det websted, hvor affiliatelinket var placeret, en onlineidentifikator for det pågældende tilbud, den anvendte linktype, tilbudstypen og en onlineidentifikator for brugeren.

Bemærkninger om retsgrundlaget: Hvis vi beder brugerne om deres samtykke til brugen af tredjepartsleverandører, er retsgrundlaget for behandlingen af data samtykke. Desuden kan deres brug være en del af vores (præ)kontraktlige tjenester, forudsat at brugen af tredjepartsleverandører er aftalt inden for disse rammer. Ellers behandles brugerdata på grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i effektive, økonomiske og modtagervenlige tjenester). I denne forbindelse vil vi også gerne henvise dig til oplysningerne om brugen af cookies i denne privatlivspolitik.

 • Typer af behandlede data: kontraktmæssige data (f.eks. kontraktgenstand, vilkår, kundekategori); brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstidspunkter); meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser).
 • Registrerede personer: Brugere (f.eks. besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester).
 • Formål med behandlingen: sporing af affilierede virksomheder.
 • Retsgrundlag: samtykke (artikel 6, stk. 1, stk. 1, p. 1, litra a. DSGVO); opfyldelse af kontrakt og forespørgsler forud for kontraktindgåelse (artikel 6, stk. 1, p. 1, litra b. DSGVO); legitime interesser (artikel 6, stk. 1, p. 1, litra f. DSGVO).

Yderligere oplysninger om behandlingsprocesser, procedurer og tjenester:

 • Amazon Affiliate Programme: Affiliate Partner Programme (Amazon og Amazon-logoet er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller et af dets tilknyttede selskaber); Tjenesteudbyder: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à.r.l. og Amazon Media EU S.à.r.l., alle fire beliggende på 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, og Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 München, Tyskland (tilsammen “Amazon Europe”), moderselskabet: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; Website: https://www.amazon.de; Fortrolighedspolitik:https: //www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • Digistore24 affiliate program: Affiliate marketing affiliate program; Tjenesteudbyder: Digistore24 GmbH, St.-Godehard-Straße 32, 31139 Hildesheim, Tyskland; Hjemmeside: https://www.digistore24.com; Fortrolighedspolitik:https: //www.digistore24.com/page/privacy.

Tilstedeværelse i sociale netværk (sociale medier)

Vi opretholder online tilstedeværelse på sociale netværk og behandler brugerdata i denne sammenhæng for at kommunikere med brugere, der er aktive der, eller for at tilbyde oplysninger om os.

Vi gør opmærksom på, at brugerdata kan blive behandlet uden for EU. Dette kan medføre risici for brugerne, fordi det f.eks. kan gøre det vanskeligere at håndhæve brugernes rettigheder.

Desuden behandles brugerdata normalt i sociale netværk til markedsundersøgelser og reklameformål. Der kan f.eks. oprettes brugsprofiler baseret på brugernes brugsadfærd og deraf følgende interesser. Brugerprofilerne kan igen bruges til f.eks. at placere reklamer inden for og uden for netværkene, som formodentlig svarer til brugernes interesser. Til disse formål lagres der normalt cookies på brugernes computere, hvor brugernes brugsadfærd og interesser lagres. Desuden kan data uafhængigt af de enheder, der anvendes af brugerne, også lagres i brugsprofilerne (især hvis brugerne er medlemmer af de respektive platforme og er logget ind på dem).

For en detaljeret præsentation af de respektive former for behandling og mulighederne for at gøre indsigelse (opt-out) henviser vi til databeskyttelseserklæringerne og oplysningerne fra operatørerne af de respektive netværk.

I forbindelse med anmodninger om oplysninger og påberåbelse af de registreredes rettigheder vil vi også gerne påpege, at disse kan gøres mest effektivt gældende over for udbyderne. Kun udbyderne har adgang til brugernes data og kan træffe passende foranstaltninger og give oplysninger direkte. Hvis du stadig har brug for hjælp, kan du kontakte os.

 • Typer af behandlede data: kontaktdata (f.eks. e-mail, telefonnumre); indholdsdata (f.eks. indtastninger i onlineformularer); brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstidspunkter); meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser).
 • Registrerede personer: Brugere (f.eks. besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester).
 • Behandlingsformål: kontaktanmodninger og kommunikation; feedback (f.eks. indsamling af feedback via en onlineformular); markedsføring.
 • Retsgrundlag: Legitime interesser (art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f. DSGVO).

Yderligere oplysninger om behandlingsprocesser, procedurer og tjenester:

 • Instagram: socialt netværk; tjenesteudbyder: Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA; Website: https://www.instagram.com; Fortrolighedspolitik:https: //instagram.com/about/legal/privacy.
 • Facebook-sider: Profiler i det sociale netværk Facebook – Vi er sammen med Meta Platforms Ireland Limited ansvarlige for indsamling (men ikke for den videre behandling) af data fra besøgende på vores Facebook-side (såkaldt “fanside”). Disse data omfatter oplysninger om de typer indhold, som brugerne ser eller interagerer med, eller de handlinger, som de foretager (se under “Ting, som du og andre gør og giver” i Facebooks datapolitik: https://www.facebook.com/policy), samt oplysninger om de enheder, som brugerne bruger (f.eks. IP-adresser, operativsystem, browsertype, sprogindstillinger, cookie-data; se under “Enhedsoplysninger” i Facebooks datapolitik: https://www.facebook.com/policy). Som forklaret i Facebooks datapolitik under “Hvordan bruger vi disse oplysninger?” indsamler og bruger Facebook også oplysninger til at levere analysetjenester, kaldet “Page Insights”, til sideoperatører for at give dem indsigt i, hvordan folk interagerer med deres sider og med det indhold, der er knyttet til dem. Vi har indgået en særlig aftale med Facebook (“Page Insights Information”, https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), som især regulerer, hvilke sikkerhedsforanstaltninger Facebook skal overholde, og hvor Facebook har indvilget i at opfylde de registreredes rettigheder (dvs. at brugerne f.eks. kan sende oplysninger eller slette anmodninger direkte til Facebook). Brugernes rettigheder (navnlig til information, sletning, indsigelse og klage til den kompetente tilsynsmyndighed) er ikke begrænset af aftalerne med Facebook. Du kan finde yderligere oplysninger i “Information om Page Insights”(https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data); tjenesteudbyder: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland; websted: https://www.facebook.com; fortrolighedspolitik: https://www.facebook.com/about/privacy; standardkontraktklausuler (der sikrer databeskyttelsesniveauet i forbindelse med behandling i tredjelande): https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum; yderligere oplysninger: Aftale om delt ansvar: https: //www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Plugins og indlejrede funktioner og indhold

Vi integrerer funktionelle og indholdsmæssige elementer i vores onlinetilbud, som vi får fra servere hos deres respektive udbydere (i det følgende benævnt “tredjepartsudbydere”). Det kan f.eks. være grafik, videoer eller bykort (i det følgende ensartet benævnt “indhold”).

Integrationen kræver altid, at tredjepartsleverandørerne af dette indhold behandler brugerens IP-adresse, da de uden IP-adressen ikke ville være i stand til at sende indholdet til deres browser. IP-adressen er således nødvendig for at kunne præsentere dette indhold eller disse funktioner. Vi bestræber os på kun at bruge indhold, hvis respektive udbydere kun bruger IP-adressen til at levere indholdet. Tredjepartsleverandører kan også bruge såkaldte pixeltags (usynlig grafik, også kendt som “web beacons”) til statistiske eller markedsføringsmæssige formål. “Pixeltags” kan bruges til at analysere oplysninger om f.eks. besøgstrafikken på siderne på dette websted. De pseudonyme oplysninger kan også gemmes i cookies på brugerens enhed og kan bl.a. indeholde tekniske oplysninger om browseren og styresystemet, henvisende websteder, besøgstidspunkt og andre oplysninger om brugen af vores onlinetilbud, ligesom de kan være forbundet med sådanne oplysninger fra andre kilder.

Bemærkninger om retsgrundlaget: Hvis vi beder brugerne om deres samtykke til brugen af tredjepartsleverandører, er retsgrundlaget for behandlingen af data samtykke. Ellers behandles brugernes oplysninger på grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i effektive, økonomiske og modtagervenlige tjenester). I denne forbindelse vil vi også gerne henvise dig til oplysningerne om brugen af cookies i denne privatlivspolitik.

 • Typer af behandlede data: Brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstidspunkter); meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser); inventardata (f.eks. navne, adresser); kontaktdata (f.eks. e-mail, telefonnumre); indholdsdata (f.eks. indtastninger i onlineformularer).
 • Registrerede personer: Brugere (f.eks. besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester).
 • Formål med behandlingen: levering af vores onlinetilbud og brugervenlighed, levering af kontraktmæssige tjenester og kundeservice, markedsføring, profiler med brugerrelaterede oplysninger (oprettelse af brugerprofiler).
 • Retsgrundlag: Samtykke (art. 6, stk. 1, p. 1, litra a. DSGVO); opfyldelse af kontrakt og forespørgsler forud for kontraktindgåelse (art. 6, stk. 1, p. 1, litra b. DSGVO); legitime interesser (art. 6, stk. 1, p. 1, litra f. DSGVO).

Yderligere bemærkninger om behandlingsprocesser, procedurer og tjenester:

 • Google Fonts: Vi integrerer skrifttyper (“Google Fonts”) fra udbyderen Google, hvorved brugernes data udelukkende bruges til at vise skrifttyperne i brugernes browser. Integrationen er baseret på vores legitime interesser i en teknisk sikker, vedligeholdelsesfri og effektiv brug af skrifttyper, deres ensartede visning og under hensyntagen til eventuelle licensbegrænsninger for deres integration; tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; websted: https://fonts.google.com/; fortrolighedspolitik:https: //policies.google.com/privacy.
 • Google Maps: Vi integrerer kortene fra Google Maps-tjenesten “Google Maps” fra udbyderen Google. De behandlede data kan især omfatte brugernes IP-adresser og lokaliseringsdata, som dog ikke indsamles uden brugernes samtykke (normalt inden for rammerne af indstillingerne på deres mobile enheder); tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; websted: https://cloud.google.com/maps-platform; fortrolighedspolitik:https: //policies.google.com/privacy; opt-out: opt-out plugin: https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, indstillinger for visning af reklamer: https: //adssettings.google.com/authenticated.
 • Instagram plugins og indhold: Instagram-plugins og -indhold – Dette kan f.eks. omfatte indhold som billeder, videoer eller tekster og knapper, hvormed brugerne kan dele indhold fra dette onlinetilbud på Instagram. – Vi er i fællesskab med Meta Platforms Ireland Limited ansvarlige for indsamling eller modtagelse i forbindelse med en transmission (men ikke den videre behandling) af “Event Data”, som Facebook indsamler eller modtager i forbindelse med en transmission via Instagram-funktioner (f.eks. funktioner til indlejring af indhold), der kører på vores Onlinetilbud med henblik på: a) at vise indhold og salgsfremmende oplysninger, der er relevante for brugernes opfattede interesser; b) at levere kommercielle og transaktionsmæssige meddelelser (f.eks. (c) forbedring af annoncering og personliggørelse af funktioner og indhold (f.eks. forbedring af evnen til at identificere, hvilket indhold eller hvilke reklameoplysninger der sandsynligvis vil være af interesse for brugerne). Vi har indgået en særlig aftale med Facebook (“Controller Addendum”, https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), som især regulerer, hvilke sikkerhedsforanstaltninger Facebook skal overholde(https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms), og hvori Facebook har accepteret at opfylde de registreredes rettigheder (dvs. at brugerne f.eks. kan sende oplysninger eller slette anmodninger direkte til Facebook). Bemærk: Når Facebook forsyner os med målinger, analyser og rapporter (som er aggregerede, dvs. ikke indeholder oplysninger om individuelle brugere og er anonyme for os), udføres denne behandling ikke under delt ansvar, men på grundlag af en aftale om bestilt behandling (“Databehandlingsvilkår”, https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing) “Data Security Terms and Conditions”(https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) og, med hensyn til behandling i USA, på grundlag af standardkontraktbestemmelser (“Facebook EU Data Transfer Addendum”, https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Brugernes rettigheder (navnlig til information, sletning, indsigelse og klage til den kompetente tilsynsmyndighed) begrænses ikke af aftalerne med Facebook; tjenesteudbyderen: Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA; websted: https://www.instagram.com; fortrolighedspolitik:https: //instagram.com/about/legal/privacy.
 • YouTube-videoer: Videoindhold; Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Hjemmeside: https://www.youtube.com; Fortrolighedspolitik:https: //policies.google.com/privacy; Opt-out: Opt-out plugin: https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Indstillinger for annoncedisplay: https: //adssettings.google.com/authenticated.

Ændring og ajourføring af databeskyttelseserklæringen

Vi beder dig om regelmæssigt at orientere dig om indholdet af vores databeskyttelseserklæring. Vi tilpasser databeskyttelseserklæringen, så snart ændringer i den databehandling, som vi udfører, gør det nødvendigt. Vi informerer dig, så snart ændringerne kræver en samarbejdshandling fra din side (f.eks. samtykke) eller en anden individuel meddelelse.

Når vi angiver adresser og kontaktoplysninger for virksomheder og organisationer i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, skal du være opmærksom på, at adresserne kan ændre sig med tiden, og du bedes kontrollere oplysningerne, før du kontakter os.

De registreredes rettigheder

Som registreret har du forskellige rettigheder i henhold til GDPR, navnlig som fastsat i artikel 15-21 i GDPR:

 • Ret til at gøre indsigelse: Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om dig, der udføres på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), i DSGVO; dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser. Hvis personoplysninger om dig behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig med henblik på en sådan markedsføring; dette gælder også for profilering, for så vidt som den er relateret til en sådan direkte markedsføring.
 • Ret til at tilbagekalde samtykke: Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et givet samtykke.
 • Ret til information: Du har ret til at anmode om en bekræftelse af, om de pågældende oplysninger behandles, og om oplysninger om disse oplysninger samt yderligere oplysninger og en kopi af oplysningerne i overensstemmelse med de lovmæssige krav.
 • Ret tilberigtigelse: Du har ret til i overensstemmelse med loven at anmode om, at oplysninger om dig suppleres eller at urigtige oplysninger om dig berigtiges.
 • Ret til sletning og begrænsning af behandling: Du har ret til i overensstemmelse med loven at anmode om, at oplysninger om dig slettes uden forsinkelse eller alternativt anmode om begrænsning af behandlingen af oplysningerne i overensstemmelse med loven.
 • Ret til dataportabilitet: Du har ret til at modtage de oplysninger om dig, som du har givet os, i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format i overensstemmelse med lovkravene eller til at kræve, at de overføres til en anden ansvarlig person.
 • Klage til en tilsynsmyndighed: Uden at det berører andre administrative eller retslige retsmidler, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, dit arbejdssted eller det sted, hvor den påståede overtrædelse finder sted, hvis du mener, at behandlingen af personoplysninger om dig er i strid med kravene i GDPR.

Definitioner

Dette afsnit giver dig et overblik over de udtryk, der anvendes i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger. Mange af begreberne er hentet fra loven og er primært defineret i artikel 4 i GDPR. De juridiske definitioner er bindende. De følgende forklaringer har derimod først og fremmest til formål at hjælpe dig med at forstå dem. Begreberne er sorteret i alfabetisk rækkefølge.

 • Sporing af affilierede virksomheder: I forbindelse med affiliate tracking logges links, ved hjælp af hvilke de linkende websteder henviser brugerne til websteder med produkt- eller andre tilbud. Operatørerne af de respektive link-websteder kan modtage en provision, hvis brugerne følger disse såkaldte affiliate links og efterfølgende benytter sig af tilbuddene (f.eks. køber varer eller benytter sig af tjenester). Til dette formål er det nødvendigt for udbyderne at kunne spore, om brugere, der er interesserede i visse tilbud, efterfølgende benytter sig af dem på foranledning af affiliate-links. Det er derfor nødvendigt for at sikre, at affiliate links fungerer, at de suppleres med visse værdier, som bliver en del af linket eller gemmes andetsteds, f.eks. i en cookie. Værdierne omfatter især kildewebstedet (henvisningssted), tidspunktet, en online-identifikator for operatøren af det websted, hvor affiliate-linket var placeret, en online-identifikator for det pågældende tilbud, en online-identifikator for brugeren samt sporingsspecifikke værdier, som f.eks. reklamemateriale-ID, partner-ID og kategoriseringer
 • Personoplysninger: “Personoplysninger”: enhver information vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende benævnt “den registrerede”); en identificerbar fysisk person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved henvisning til en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator (f.eks. en cookie) eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af den pågældende fysiske person.
 • Profiler med brugerrelaterede oplysninger: Behandling af “profiler med brugerrelaterede oplysninger”, eller kort sagt “profiler”, omfatter enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i at anvende sådanne personoplysninger til at analysere, vurdere eller forudsige visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person (afhængigt af typen af profilering kan dette omfatte forskellige oplysninger om demografi, adfærd og interesser, f.eks. interaktion med websteder og deres indhold m.v.) (f.eks. interesser i bestemt indhold eller produkter, klikadfærd på et websted eller placering). Cookies og web beacons bruges ofte til profilering.
 • Måling af rækkevidde: Måling af rækkevidde (også kendt som webanalyse) bruges til at evaluere strømmen af besøgende til et onlinetilbud og kan omfatte de besøgendes adfærd eller interesser i visse oplysninger, f.eks. webindhold. Ved hjælp af reachanalyse kan ejere af websites f.eks. se, hvornår de besøgende besøger deres website, og hvilket indhold de er interesserede i. Det giver dem f.eks. mulighed for bedre at tilpasse indholdet af webstedet til de besøgendes behov. Til analyse af rækkevidde anvendes pseudonyme cookies og web beacons ofte til at genkende tilbagevendende besøgende og dermed opnå mere præcise analyser af brugen af et onlinetilbud.
 • Den dataansvarlige: “Den dataansvarlige” er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller andet organ, der alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandlingen af personoplysninger.
 • Behandling: “Behandling”: enhver operation eller række af operationer, der udføres med personoplysninger, uanset om de udføres automatisk eller ej. Udtrykket er bredt og omfatter stort set enhver håndtering af data, uanset om det drejer sig om indsamling, analyse, lagring, overførsel eller sletning.